logontm1
ISO 9001:2008
  Dầm đỡ, đà lanh tô.
Đà lanh tô (lintel) trên cửa sổ và cửa đi có thể đổ bê tông trực tiếp hoặc đúc sẵn

Chiều dài gối vào tường lấy theo bảng sau:

KÍCH THƯỚC DẦM Chiều dài chịu đựng (mm)
< 1000 150
1000 - 1900 200
2000 - 3000 300
>3000 Tùy theo bản vẽ thiết kế
DIỆN TÍCH TỐI ĐA CỦA TƯỜNG TRONG GẠCH EBLOCK KHÔNG CÓ ĐÀ GIẰNG
CHIỀU CAO (CM) Chiều dài của tường gạch EBLOCK (m)
Bề dày của gạch bê tông nhẹ EBLOCK (cm)
7.5 10 12.5 15 17.5 20
2.50 4.50 7.00 9.60 12.00 12.00 12.00
2.75 4.10 6.70 9.20 11.80 12.00 12.00
3 3.80 6.40 8.90 11.50 12.00 12.00
3.25 3.50 6.10 8.60 11.20 12.00 12.00
3.5 3.20 5.70 8.30 10.80 12.00 12.00
3.75 - 5.40 8.00 10.50 12.00 12.00
4 - 5.10 7.70 10.20 12.00 12.00
4.5 - 4.50 7.00 9.60 12.00 12.00
5 - 3.90 6.40 9.00 11.50 12.00
5.5 - 3.20 5.80 8.30 10.90 12.00
6 - - 5.10 7.70 10.20 12.00
6.5 - - - - - -
7 - - - - - -
DIỆN TÍCH TỐI ĐA CỦA TƯỜNG NGOÀI GẠCH EBLOCK KHÔNG CÓ ĐÀ GIẰNG
BỀ DÀY TƯỜNG (CM) Chiều cao của Tòa nhà (m)
< 10 m 10 m – 20 m 20 m – 40 m > 40 m
10 9.0 m2 6.0 m2 - -
12.5 14.0 m2 9.0 m2 - -
15 20.0 m2 13.0 m2 9.0 m2 7.0 m2
17.5 28.0 m2 17.0 m2 12.0 m2 9.0 m2
20 > 30 m2 23.0 m2 15.0 m2 12.0 m2
22.5 > 30 m2 29.0 m2 19.0 m2 15.0 m2
25 > 30 m2 > 30 m2 24.0 m2 18.0 m2
27.5 > 30 m2 > 30 m2 28.0 m2 21.0 m2
30 > 30 m2 > 30 m2 > 30 m2 25.0 m2